Miljö

Med öppen och samarbetsvillig inställning arbetar vi för att reducera verksamhetens negativa inverkan på miljön till ett minimum. Detta är ett ansvar som gäller samtliga anställda. Vi avser att tilllämpa den gällande lagstiftningen och genom ett ett aktivt miljöarbete helst överträffa den.

Det innebär att vi arbetar för:

  • Att minska miljöeffekterna från våra fordon
  • Att öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos anställda
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • Att ständigt arbeta med vår arbetsmiljö
  • Att förebygga föroreningar
  • Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Miljöredovisning

  ISO 14001